О удружењу

Предговор

Љубав према родном крају селу Власову и Радан планини је трајна код свих рођених, пореклом или родбински везаних. У условима одумирања села код многих је била жеља да се кроз неку форму организовања покуша да се на било који начин спаси од заборава родни крај и помогне у његовом опстанку.

На иницијативу неколицине упорних, дана 05.04.2015.године у Калуђерици је одржана конститутивна скупштина и усвојен је Статут удружења грађана „ РАДАН“ Власово са избором органа удружења. Дана 16.04.2015.године Удружење је регистровано у Агенцији за привредне регистре.

Удружење је организовано са основним циљем, организовано пружање помоћи и координације са свим надлежним органима, организацијама и удружењима, сарадницима привредним субјектима на унапређењу услова опстанка села у областима : развоја инфраструктуре села, развоја туризма, и одрживог развоја у сваком погледу.

Удружење се финансира из средстава чланарине чланова удружења и донација појединаца и привредних субјеката.У досадашњем периоду, у сложеним условима општег привредног амбијента Србије и општина окружења, покренуто је низ активности са циљем анимирања постојања удружења, и активности на побољшању инфраструктуре.

Без обзира што због општег стања и могућности општина окружења нема великих резултата, у досадашњем периоду Удружење је оправдало своје постојање и у значајној мери допринело зближавању свих Власовчана и има перспективу да оправда циљеве свог постојања.

Одржавање скупа Власовчана поводом сеоских литија на Превији је постала традиција, и ове године 20.05.2018.године одржани су четврти сусрети. Право је задовољство свих учесника што се земљаци, рођаци и пријатељи окупе и уз скромну трпезу опусте, провеселе, кроз причу и шалу обнове се покидане везе и контакти.

О свим активностима Удружења као и много другим садржајима ( о Власову, О Радану, Обавештења и догађаји, фото и видео галерија,...) увек се можете информисати преко сајта удружења.Статут Удружења грађана Радан - Власово

У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, б.51/09), на скупштини удружења одржаној дана 05.04.2015. у Калуђерици, усвојен је :СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА " РАДАН " - ВЛАСОВО
Облат остваривања циљева
Члан 1.


Удружење грађана " Радан "- Власово ( у даљем тексту : Удружење ) је невладино и ван страначко удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БОЉЕГ ЖИВОТА СТАНОВНИКА КОЈИ ЖИВЕ НА ПОДРУЧЈУ СЕЛА ВЛАСОВО, ПОВРАТНИКА, СТАНОВНИКА ПОРЕКЛОМ ИЗ ВЛАСОВА И СТАНОВНИКА ОКОЛНИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.

Циљеви удружењаЧлан 2.


Циљеви Удрижења су : унапређивање заштите животне средине, развоја инфраструктуре ( путева, електро мреже и телекомуникације), развој туризма, повратак на село и развој пољопривреде (ратарство, сточарство и воћарство) .


Члан 3.


Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито треба да :


1) сарађује са општинским и републичким органима

2) сарађује са осталим удружењима (удружењем ловаца, планинара, еколошко удружење и друга )

3) сарађује са невладиним удружењима

4) сарађује са верским заједницама

5) сарађује са колонијама (ликовне и драмске уметности)

6) сарађује са донаторским организацијама

Назив и седиштеЧлан 4.


Назив удружења је: Удружење грађана " РАДАН "- Власово
Скраћени назив је: РАДАН
Седиште удружења је: Гроцка
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанак чланстваЧлан 5.


Члан Удружења може бити свако пунолетно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења

Члан 6.


Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана,непоштовања одбредба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланствау Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Удружења има право да :

1) равноправно са другим члановима да учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и прек органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.


Члан је дужан да:


1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге посове које му повери Управни одбор.Унутрашња организација
Члан 8.


Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.


Члан 9.


Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње.Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне тречине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде,јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. Скупштина :


1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.


Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотречинска већина гласова присутних чланова.


Члан 10.


Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.Управни одбор има 15 чланова, које бира и опозива Скупштина.Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију. Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.


Члан 11.


Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменика председника овлашћује председник да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.


Члан 12.Управни одбор :


1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења ;

2) организује редовно обављање делатности Удружења ;

3) поверава посебне послове поједним члановима ;

4) доноси финансијске одлуке ;

5) oодлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање ;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.става 2. Закона о Удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак ;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.Члан 13.


Надзорни орган контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагањам обавештава Упарни одбор. Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат члановима надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 14.Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештењу чланства и јавности о раду и активности Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност или на други примерени начин. Годишњњи обрачуни и извештаји о активностима удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.


Члан 15.Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и ностранству.Удружењењ може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.


Начин стицања средства за сотваривање циљева и располагање средствима
Члан 16.


Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, коа и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.Престанак рада Удружења
Члан 17.


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.


Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 18.


У случају престанка рада , имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.Изглед и садржина печата
Члан 19.


Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано :Удружење грађана " РАДАН " -Власово, Гроцка.


Члан 20.


Удружење отвара жиро-рачун код надлежних банки или Поште, који ће служити за уплату донација.


Члан 21.


На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.


Члан 22.


Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења.Решење Удружења грађана Радан - Власово

Регистар удружења
5000098274982
БУ 3488/2015
Дана 16.04.2015. године
БеоградРегистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011,83/14), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника: Удружење грађана "РАДАН" - Власово, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Михаило Барац

доноси:


Р Е Ш Е Њ Е


Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења:

Назив: Удружење грађана "РАДАН" - Власово

Облик организовања: Удружење

Скраћени назив: РАДАН

Седиште и адреса: Хајдук Станка 4, Гроцка, Београд-Гроцка, Србија

Матични број: 28171536

ПИБ: 108947697

Датум оснивања: 05.04.2015

Датум доношења Статута: 05.04.2015

Делатност удружења: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Подаци о заступнику:


Име и презиме: Михаило Барац

ЈМБГ: 2202951710279

Адреса: Гроцка, Београд-Гроцка, Србија

Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено

Област остваривања циљева: Унапређење животне средине и бољег живота становника који живе на подручју села Власово, повратника, становника пореклом из Власова, и становника околних месних заједница.


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е


Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БУ 3488/2015, поднео је дана 14.04.2015. године, регистрациону пријаву за регистрацију:


Удружење грађана "РАДАН" - Власово


у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 3488/2015.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију и услови прописани одредбом члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 80/2002...2/2012), и у складу са одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео одлуку као у диспозитиву.